selfish معنی


selfish معنی

معنی selfish – معانی، کاربردها، تحلیل، بررسی تخصصی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و … در دیکشنری آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید


selfish معنی

به این مطلب امتیاز دهید

امتیاز کلی / 5. تعداد رای:

selfish

Esse ial Mea i g of selfish

Full Defi i io of selfish

Sy o yms A o yms fo selfish

Sy o yms

A o yms

Examples of selfish i a Se e ce

These example se e ces a e selec ed au oma ically f om va ious o li e ews sou ces o eflec cu e usage of he wo d ‘selfish.’ Views exp essed i he examples do o ep ese he opi io of Me iam-Webs e o i s edi o s. Se d us feedback.

Fi s K ow Use of selfish

۱۶۲۸, i he mea i g defi ed a se se 1

Lea Mo e Abou selfish

Sha e selfish

Time T avele fo selfish

The fi s k ow use of selfish was i 1628

See mo e wo ds f om he same yea

Dic io a y E ies Nea selfish

self-i volveme

selfish

selfishly

S a is ics fo selfish

Las Upda ed

۳۰ Dec 2021

Ci e his E y

“Selfish.” Me iam-Webs e .com Dic io a y, Me iam-Webs e , h ps:www.me iam-webs e .comdic io a yselfish. Accessed 14 Ja . 2022.

selfish معنی

    نظرات بسته شده اند